Na temelju članka 441. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i članka 10. Izjave o osnivanju Razvojne agencije Lokve d.o.o., Skupština društva dana 26. lipnja  2024. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/direktorice društva
Razvojne agencije Lokve d.o.o.

Direktora imenuje Skupština društva na razdoblje od 5 (pet) godina s probnim radom od 6 mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomskih, tehničkih, ili društvenih znanosti, odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22)
 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja ekonomskih, tehničkih ili društvenih znanosti odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22)
 • dvije godine radnog staža u struci na rukovodećim poslovima,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima(„Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007,146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 )

Opis poslova:

 • upravlja i rukovodi društvom,
 • osigurava zakonitost rada društva,
 • planira, organizira, koordinira i kontrolira rad društva,
 • prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te iste involvira u akte i odluke društva,
 • izrađuje operativne planove rada i aktivnosti na godišnjoj, mjesečnoj i tjednoj razini,
 • izrađuje planove prijma u službu kao i planove godišnjih odmora,
 • predlaže izmjene općih akata društva skupštini društva,
 • sudjeluje u pripremi i priprema materijale za sjednice Skupštine društva,
 • razmatra reklamacije i pritužbe korisnika usluga,
 • predlaže i izrađuje godišnje planove rada, planove nabave, godišnje troškovnike i programe rada,
 • organizira i vrši kontrolu operativnog izvršenja poslova,
 • sudjeluje u organizaciji manifestacija i događanja od interesa za Općinu Lokve te upravlja turističkom infrastrukturom,
 • upravlja održavanjem zgrada i prostora u vlasništvu Općine Lokve,
 • ostali poslovi po nalogu Skupštine

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 • životopis
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, preslika putovnice, preslika domovnice,…)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,
 • potvrdu o radu u struci i rukovodećim poslovima (preslika ugovora o radu, rješenje i dr. koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kandidatkinja obavljao/obavljala i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kandidatkinja obavljao/la navedene poslove),
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja),
 • izjava o nepostojanju zapreka iz članka 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007,146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

RAZVOJA AGENCIJA LOKVE d.o.o.
Šetalište Golubinjak 6 HR-51316 Lokve
s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu ne otvaraj“)

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Na Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko se po objavljenom natječaju ne izvrši izbor, natječaj će se poništiti.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/mojauprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, a ta obavijest bit će istaknuta i na web stranici Društva.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), Razvoja agencija Lokve d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Svi prijavitelji su dužni ispuniti izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Razvojna agencija Lokve d.o.o. https://ral.hr/ nastavno na ovaj natječaj.

Predsjednik Skupštine

Toni Štimac

Lokve , 26. lipnja 2024.

LINK ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=144752916

Byral

Skip to content