NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu u RAL d.o.o. Lokve, na radno mjesto:

–spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
  Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  – stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola.
  Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
  Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
  Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata koje ne moraju biti ovjerene:
  – životopis
  – dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice).

U prijavi na natječaj se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Preslici dokumenata priloženih prijavi neće se vraćati.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije sklapanja ugovora o radu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, prema popisu dokaza koji se nalaze na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20strada.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom (preporučeno) ili neposredno, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto spremač/ica – ne otvaraj«, na adresu: RAL d.o.o. Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve.
RAL d.o.o. Lokve zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja te ne odabrati nijednog kandidata.
Na oglasnoj ploči Općine Lokve objaviti će se opis poslova radnog mjesta koje se popunjava.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Direktor
Sanja Čop

Byral

Skip to content